Verslag ledendag 2021

Op zaterdag 23 oktober hield de Vereniging voor Latijnse Liturgie haar jaarlijkse ledendag in Hoeven. De dag begon met een H. Mis in het Latijn in de Sint Jan de Doperkerk. Het vervolg van de dag vond plaats op conferencentiecentrum Bovendonk. De ledendag werd vanwege de coronapandemie gecombineerd met de Dag van de Latijnse Liturgie.

In zijn homilie stond hoofdcelebrant mgr. dr. J.W.M. Liesen, bisschop van Breda, stil bij het evangelie over de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. God is barmhartig en blijft zijn genade schenken, opdat wij vrucht gaan dragen. In de viering van de Eucharistie schenkt God heel bijzonder zijn genade en wij worden opgeroepen om met de hulp van die genade vrucht te dragen in het leven van alledag.

Na de lunch gaf drs. J. van Gemert een voordracht over de verhitte discussies die aan het begin van de negentiende eeuw woedden onder liturgie- en muziekwetenschappers over de restauratie van het gregoriaans. Hij stipte in zijn lezing enkele aspecten uit deze discussie aan. Zo stond de kwaliteit van de uitvoering van de kerkzang centraal, vroeg men zich af welke bronnen er voor het herstel van het gregoriaans gebruikt konden worden en of zo'n herstel überhaupt wel mogelijk was. Vanwege zijn gezondheid was de heer Van Gemert niet zelf aanwezig; zijn lezing werd daarom voorgedragen door de secretaris.

De nieuwe uitgave Ad Completorium werd daarna met trots gepresenteerd. Het boekje bevat de gregoriaanse gezangen en Latijnse teksten voor de liturgische dagsluiting. Het symbolische eerste exemplaar werd overhandigd aan de penningmeester.

Op de ledenvergadering zelf werden het verslag van de vorige ledenvergadering en het jaarverslag goedgekeurd. De penningmeester gaf een toelichting op de jaarrekening, waarna het bestuur door de ledenvergadering decharge werd verleend. De voorzitter, de heer J. Zuijdwijk, en de leden van het Algemeen Bestuur, de heren P. François en L. Looman, werden herkozen voor een nieuwe bestuurstermijn.

Volgend jaar hoopt het bestuur van de Vereniging weer een ledendag in mei te organiseren. Het kijkt ernaar uit de leden dan weer zonder enige restrictie te kunnen ontvangen.