ANBI-status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Met ingang van 1 januari 2014 zijn instellingen verplicht om bepaalde gegevens op het internet openbaar te maken voor behoud of verkrijging van de ANBI-status. In de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 wordt geregeld welke gegevens op internet moeten worden gepubliceerd.

Jaarrekening 2020

De door de Algemene Ledenvergadering aangewezen kascommissie heeft het financieel verslag 2020 cijfermatig beoordeeld en op 28 april 2021 de jaarrekening over het boekjaar 2020 goedgekeurd. Het bestuur van de Vereniging heeft de jaarrekening over het boekjaar 2020 besproken en vastgesteld in haar vergadering van 6 juli 2021. De Algemene Ledenvergadering heeft op 23 oktober 2021 decharge verleend aan de penningmeester en het bestuur.