ANBI-status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Met ingang van 1 januari 2014 zijn instellingen verplicht om bepaalde gegevens op het internet openbaar te maken voor behoud of verkrijging van de ANBI-status. In de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 wordt geregeld welke gegevens op internet moeten worden gepubliceerd.

Jaarrekening 2019

De door de Algemene Ledenvergadering aangewezen kascommissie heeft het financieel verslag 2019 cijfermatig beoordeeld en de jaarrekening over het boekjaar 2019 goedgekeurd. Het bestuur van de Vereniging heeft de jaarrekening over het boekjaar 2019 besproken en vastgesteld in haar vergadering van 6 mei 2020. De Algemene Ledenvergadering heeft op 19 september 2020 met applaus decharge verleend aan de penningmeester en het bestuur.