Ledendagen

Elk jaar houdt de Vereniging voor Latijnse Liturgie een ledendag op een mooie locatie ergens in het land. Het is een gezellige dag om elkaar te ontmoeten, en een dag om als lid je stem te laten horen in de Algemene Ledenvergadering.

De ledendag begint traditioneel met een H. Mis in het Latijn. Na de aansluitende lunch is er een voordracht over een actueel onderwerp waarvoor we een boeiende spreker hebben uitgenodigd. Daarop volgt de statutaire ledenvergadering. De dag sluit af met de Vespers, eveneens in het Latijn.

Ledendag in 2020

De ledendag op 19 september 2020 werd gehouden in Hoeven. De H. Mis en de Vespers werden gevierd in de St. Jan de Doperkerk. De lunch, voordracht en ledenvergadering vonden plaats in conferentiecentrum Bovendonk.

In verband met de corona-epidemie waren er beperkingen, onder andere in het maximum aantal aanwezige leden. Ook het moment van de ledendag was aan de epidemie aangepast; normaalgesproken in het voorjaar, maar nu noodgedwongen in het najaar.

Vice-voorzitter C. Mennen verzorgde de voordracht, waarin hij naging of er tussen de oude en nieuwe liturgie een breuk of continuïteit bestond. Tijdens de ledenvergadering werden het jaarverslag en de jaarrekening over 2019 goedgekeurd. Bestuurslid H. van Heijningen werd met algemene stemmen herkozen. Het bestuur stelde voor om de contributie te verhogen naar € 25 per jaar. De ledenvergadering stemde daar unaniem mee in. Verder werd het eerste exemplaar van de jubileumbundel Florilegium Aureum uitgereikt aan het nieuwste lid van de Vereniging, Bas Tichelaar.